Naar aanleiding van de recentelijke aantijgingen aan het adres van ons geloof en in het bijzonder aan dat van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), hebben wij als team al-Yaqeen besloten om op de bres te staan voor onze geliefde Profeet. Deze futiele pogingen worden ondernomen om de opleving van de Islamitische gewaarwording een halt toe te roepen. Maar wij weten allemaal dat geen van deze pogingen hout snijden. Niets is namelijk opgewassen tegen de overwicht en de overtuigingskracht van de Boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) zoals ook is aangegeven door de Profeet Jezus (vrede zij met hem) die onze Profeet, de meest nobele zoon van Adam, vergeleek met een onwrikbare rots:
“De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is hoeksteen geworden; vanwege den Heer is dit geschied, en het is een wonder in ons oog? Daarom zeg ik u: Het Koninkrijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat de vruchten er van opbrengt. En wie op dezen steen valt zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.”
(Mattheüs 21: 42-44)

Voor de degene die het ontgaan is, iedere moslim voelt zich vereerd om zich te mogen scharen onder de volgelingen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem):

En wat mij meer eer en aanzien doet toekomen

Dat het zelfs lijkt alsof ik met mijn handpalmen de sterren kan aanraken

Is het feit dat ik mag behoren tot degenen die U aanspreekt met: "O Mijn dienaren."

En dat U Ahmad voor mij als Profeet heeft aangesteld.

Wij zullen ons de komende periode extra inspannen om de valse aantijgingen aan het adres van deze grote verlosser te ontkrachten. Dit aan de hand van artikelen, lezingen e.d. Eenieder die de Islam een warm hart toedraagt -en de moslims in het bijzonder- willen wij oproepen om te participeren in deze kwestie door op de beste wijze het voorbeeld te volgen van deze grootse Profeet, dit actief uit te dragen en de mensen informatie te verschaffen over deze man die gestuurd is als genade voor de gehele mensheid.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

 
Team al-Yaqeen